Yetki Alanı

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul il sınırları dahilinde kent içi toplu ulaşım hizmeti sunan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bir kamu kuruluşudur. İmtiyazlı ve yabancı sermayeli özel şirket eliyle yürütülen Elektrik, Tramvay, Tünel, Havagazı gibi hizmetler önce millileştirilmiş, daha sonra 3645 sayılı yasa ile İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne devredilmiştir.


İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün yetki alanı, 16/06/1939 tarih ve 3645 sayılı kuruluşu kanununun 3. maddesinde:


"İstanbul’un Rumeli ve Anadolu yakaları ile civarında ve Adalar’da elektrik kudreti tevzi etmek üzere elektrik tesisatını ve elektrikli tramvay şebekesini ve Tünel tesisatını ihtiyaca göre tanzim, ıslah, tadil ve tevsi etmek ve bu işler için muktezi gayri menkulleri istimlak etmek ve işletmelerine hadim bütün muameleler ve teşebbüslerde bulunmak ve lüzum görülürse troleybüs ve otobüs servisleri ihdas etmek, işletmek ve işlettirmek suretiyle münakalatı temdit ve takviye etmektir"


şeklinde, İstanbul ilinin tüm mülki sınırları olarak belirlenmiştir.