Kişisel Verileri Koruma Kanunu Genel Aydınlatma Beyanı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA


GENEL AYDINLATMA METNİ


Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından hazırlanmıştır.

Söz konusu kanun gereğince çalışan, vatandaş, Kurumumuz hizmetlerinden faydalanan gerçek kişiler,  iş ortakları ve paydaşlar, tedarikçi yetkili ve çalışanları gibi ilgili kişilere ait kişisel verilerin ve bunların hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerle ilgili kanunun 11 inci maddesinde sayılan ilgili kişi hakları ve kişisel verileri işleme konusunda istisnaların neler olduğu hususlarında bilgilendirme ve aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amaçlanmıştır.


Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kurumumuz yukarıda bahsedilen ilgili kişilere ait kişisel verileri, ilgili kanunlar ve mevzuatın kurumumuza yüklemiş olduğu sorumluluklar ve yükümlülükler çerçevesinde; Kanun’un temel ilkelerine bağlı kalmak kaydıyla Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olacak şekilde tarafımızca veya görevlendireceğimiz gerçek/tüzel kişi veri işleyenlerce işlenmektedir. Kişisel veri işleme amaçlarımız genel olarak aşağıdaki gibidir:

 • 4734 Kamu İhale Kanunu
 • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Kamu İhale Genel Tebliğinde belirtilmesi
 • 4857 sayılı İş Kanunu madde 75. maddesi gereği  işe yeni başlayacak personel için kayıtların yapılması
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Beslenme ve Diyetetik Hizmetlerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İstatistik oluşturması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •  İşyeri hekimliği hizmetlerinin yürütülmesi
 • Kimlik doğrulama ve erişim kontrolünün yapılması
 • Kurum Güvenliğinin Sağlanması
 • Kurumsal Gelişimi Arttırmak
 • Laboratuvar hizmetleri
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •  Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 • Özlük süreçlerinin yürütülmesi
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Periyodik sağlık kontrolü kayıtları
 • Psikolog hizmetlerinin sağlanması
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Taleplerin Karşılanması
 • Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • Vatandaş Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Vatandaş Memnuniyetinin Sağlanması
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
 • Hukuki yükümlülüğümüz kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile resmî kurumlardan ve yetkili kurumlardan gelen taleplerin cevaplandırılması,
 • İlgili kanunlar uyarınca tarafımızca imzalanan sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi ve bu sözleşmeler kapsamında hizmet alımlarının sağlanması,
 • Güvenlik ve sair nedenlerle binalarımızda ve ilçemiz genelinde kamera görüntülerini kaydetmek ve bu yerlerde bulunan vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak,
 • Çağrı merkezlerimizle iletişim sağlanması halinde iletişimin kaydedilmesi, tespiti ve içeriğin belirlenebilmesi,
 • Kurumumuzu ziyaret eden kişiler, kurumumuz tarafından düzenlenen toplantı seminer ve diğer sosyal organizasyonlar, kurumsal toplantılarda çekilen fotoğraf ve videoların dergi, internet sitesi, panolarda yayınlanması şeklinde; Kurumumuzun ve etkinliğin tanıtımı, duyurulması, bilgilendirilmesi,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, KVKK’da ve sair mevzuatta belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinin sağlanması,
 • Kurumumuz ile iletişime geçmek adına her türlü sözlü, yazılı ve elektronik ortamda yapılan başvurularda başvurucunun kimliğinin tespiti,
 • Yukarıda sayılanlar ile sınırlı olmaksızın Kurumumuzun yasalar tarafından yükümlü ve yetkili kıldığı her türlü hizmetin ifası gereğince vatandaşlarımıza hizmetin gerçekleştirilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.


Kişisel Verilerin Aktarılması  

       Kişisel veriler, yukarıda belirtilen amaçlarla ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirlenen koşullar çerçevesinde:

  • İlgili mevzuat hükümlerine göre kamu hizmeti niteliğindeki faaliyetlerimizin denetimi amacıyla T.C. İçişleri Bakanlığı, T.C. İstanbul Valiliği ve ilçe kaymakamlıkları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı ilçe belediyeleri gibi yetkili kamu kuruluşlarına,
  • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
  • İş birliği içinde olduğumuz sivil toplum kuruluşları, gönüllü teşekküller, gerçek/tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları ile çözüm ortaklarımıza
  • Kamusal nitelikteki hizmetlerimizle ve iş faaliyetlerimizle sınırlı olmak üzere tüm hizmet sağlayıcısı tedarikçilerimize (banka, isg şirketi, yazılım firması, diğer destek firmaları gibi)
  • Bulut hizmetleri kapsamında dijital verilerin anlaşmalı olduğumuz bulut hizmeti veren kurum/kuruluşlara,
  • Taraf olduğumuz sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi veya sözleşmeler kapsamında hizmet alımlarının sağlanması, organizasyon ve etkinlik süreçlerinin yerine getirilmesi için gerekli olduğu ölçüde ilgili kurum, kuruluş veya anlaşmalı olduğumuz firmalara, aktarılabilmektedir.


  Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel veriler, Kurum veya Kurum adına veri işleyen gerçek/tüzel kişiler tarafından, başvuru formları, Danışma Merkezleri, CİMER, talep-şikayet formları, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, anketler, toplantılar, yüz yüze görüşmeler, seminerler, konferanslar, iş başvuru formları, iş sözleşmeleri, sosyal medya uygulamaları ve mobil uygulamalar aracılığıyla, tedarikçilerimizden, iştirakimizden, sosyal ve kültürel proje yürüttüğümüz kuruluşlardan gelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler, çağrı merkezleri, e-posta ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile Kanun’da öngörülen veri işleme şartları veya açık rıza kapsamında toplanmaktadır.

  Söz konusu kişisel veriler,  tabi olduğumuz kanunlara uygun olarak sunulabilmesi ve bu kapsamda Kurum’un hizmetlerini yürütebilmesi ile yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi, ilgili kişilerin temel hak ve özgürlerine zarar vermeden Kurum olarak meşru menfaatlerimizin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir. Kurum olarak, kişisel veri işleme faaliyetlerinde 6698 sayılı kanunda tanımlanan hukuka uygunluk sebeplerinden herhangi birinin varlığı yoksa ilgili kişiden söz konusu kişisel veri işleme faaliyetine ilişkin açık rıza talep edilecektir.


  Kişisel Verilerin Saklanması, İmha edilmesi ve Anonimleştirilmesi

  Kurumumuz; kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla orantılı bir şekilde saklamaktadır. Kişisel veriler, işlenme amacının ve/veya sebebinin ortadan kalkmış olması durumunda ilgili mevzuatın gerektirdiği süre veya saklama amacı ile bağlantılı süre sonuna kadar saklanmaktadır. Kişisel verilerin işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için gerekli zamanaşımı süreleri tamamlandığında Kurum bünyesinde bulunan kişisel veriler imha edilir.


  İlgili Kişinin Hakları

  6698 sayılı kanun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, Kanun’un 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler:


  • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


  İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini aşağıda belirtilen iletişim kanalları aracılığı ile iletebilir. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.


  BAŞVURU YÖNTEMİ

  AÇIKLAMA


  Yazılı Şahsen Başvuru

  İett İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne kimlik ibrazı ve teyidi ile beraber imzalı başvuru formu ile şahsen başvuruda bulunmak.


  KEP ile Elektronik İmzalı Başvuru

  İlgili kişi formunu elektronik imza ile imzalayarak kep adresi üzerinden   iett@hs01.kep.tr  adresine göndermek.


  Yazılı Posta ile Başvuru

  Noter onaylı imza beyannamesi veya adres ve kimliğini doğrulayan fatura, makbuz vb. ile beraber ıslak imzalı başvuru formunu ‘Şahkulu Mah.Erkan-ı Harp Sokak. No:2 Tünel 34421 Beyoğlu/İstanbul’ adresine posta yolu ile göndermek.


  Noter üzerinden başvuru

    Noter  üzerinden yazılı başvuru yapmak.
  KVKK Aydınlatma Metinleri Ve Politikalarımız