Kurumsal Etik İlkelerimiz ve PolitikalarımızI. Etik Politikamız

Görevlerimizi; tarafsızlık, dürüstlük ve adalet ilkeleri çerçevesinde yürütmektir.

II. Mesleki Etik İlkelerimiz

 • Amaç ve misyona bağlılık: Kurumumuz personeli, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü amaçlarına ve misyonuna uygun davranır, kurum hizmet idealleri doğrultusunda yürüttükleri hizmetin, Kurumumuz misyonuna ve vizyonuna en üst düzeyde katkı yapmasını sağlayacak şekilde hareket eder.
 • Hizmet standartlarına uyma: Kurumumuz personeli, hizmetleri belirlenen standartlara ve süreçlere uygun şekilde yürütür. Hizmetten yararlananlara iş ve işlemlerle ilgili gerekli açıklayıcı bilgileri verir ve onları hizmet süreci boyunca aydınlatır. Belirlenmiş hizmet standartlarını; hizmet alan kitlenin beklentilerini de göz önünde bulundurarak sürekli geliştirmeyi ilke edinir.
 • Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci: Kurumumuz personeli, hizmetlerin yerine getirilmesinde; katılımcılığı, saydamlığı, tarafsızlığı, dürüstlüğü, kamu yararını gözetmeyi, hesap verebilirliği esas alır. Değişen şartlara uygun hizmet süreçleri doğrultusunda sosyal faydayı gözeten nesnel ve açık bir hizmet anlayışını benimser.
 • Halka hizmet bilinci: Kurumumuz personeli, hizmetlerin yerine getirilmesinde; halkın günlük yaşamını kolaylaştırmayı, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamayı, hizmet kalitesini yükseltmeyi, halkın memnuniyetini artırmayı, hizmetten yararlananların ihtiyacına ve hizmetlerin sonucuna odaklı olmayı hedefler.
 • Dürüstlük ve tarafsızlık: Kurumumuz personeli, tüm eylem ve işlemlerinde kanunlara bağlı, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket eder, herhangi bir kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef alan bir davranış sergileyemez. Görevlerini yerine getirirken ve hizmetlerden yararlandırmada dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım yapamaz. İnsan hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamelede ve fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda bulunamaz. Kurumumuzun görev alanına giren her türlü hizmetin ifasında buna göre hareket eder. Takdir yetkilerini, kamu yararının en önemli unsur olduğu bilincinden hareketle ve hizmet gerekleri doğrultusunda kullanır.
 • Saygınlık ve güven: İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarihi geçmişi, köklü Kurumsal geleneği olan İstanbul ile özdeşleşmiş, Türkiye’nin en güzide Kurumlarından biridir. Bu köklü geçmiş süresince inşa edilen kurum kimliği ve saygınlığı, Kurumumuz hizmetlerinin olağan dışı dönemlerde dahi yürütülmesi, Kamu Hizmeti görme bilincine sadık kalınması gibi üstün kurumsal erdemler vasıtasıyla hizmet alan kesimler üzerinde inşa edilmiştir. Bu kurumsal saygınlığı, kurumsal imaj ve kimliği aynı duyarlılıkla muhafaza etmek, geliştirmek ve daha üst seviyelere çıkarmak Kurumumuz çalışanlarının en başta gelen görevlerindendir.
 • Kurumumuz personeli, halkın kamu hizmetine güven duygusunu zedeleyen, şüphe oluşturabilecek ve adalet ilkesine zarar veren davranışlarda bulunmaktan kaçınır.
 • Kurumumuz personeli, halka hizmetin kişisel veya özel her türlü menfaatin üzerinde bir görev olduğu bilinciyle hizmet gereklerine uygun hareket eder, hizmetten yararlananlara kötü davranamaz, işi savsaklayamaz, çifte standart uygulayamaz ve taraf tutamaz.
 • Nezaket ve saygı: Kurumumuz çalışanları, kurum personeli ile hizmetten yararlananlara karşı nazik ve saygılı davranır ve gerekli ilgiyi gösterir, konu yetkilerinin dışındaysa ilgili birime veya yetkiliye yönlendirir.
 • Çıkar çatışmasından kaçınma: Kurumumuz personeli, çıkar çatışmasında şahsi sorumluluğa sahiptir, çıkar çatışmasının tarafı olamaz.
 • Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması: Kurumumuz personeli; görevi ile ilgili görevi içinde veya dışında her ne şekilde olursa olsun, unvan ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlayamaz ve aracılıkta bulunamaz.
 • Kurumumuz personeli, kamu hizmeti ifa etmenin karşılığı olarak kendilerine sağlanan ücret ve diğer özlük hakları dışında herhangi bir menfaat sağlayamaz.
 • Kurumumuz personeli, görevlerinin ifası sırasında ya da bu görevlerin sonucu olarak elde ettikleri resmi veya gizli nitelikteki bilgileri, kendilerine, yakınlarına veya üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik, siyasal veya sosyal nitelikte bir menfaat elde etmek için kullanamaz, görevdeyken ve görevden ayrıldıktan sonra yetkili makamlar dışında hiçbir Kurum, Kuruluş veya kişiye açıklayamaz.
 • Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı: Kurumumuz personeli, tarafsızlığını, performansını, kararını, görevini yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, hediyeyi doğrudan ya da dolaylı olarak kabul etmez.
 • Kurumumuz personeli, görev ve hizmetle ilgisi olmayan hususlarda kamu kaynaklarını kullanarak hediye veremez, resmi gün, tören ve bayramlar dışında, hiçbir gerçek veya tüzel kişiye çelenk veya çiçek gönderemez.
 • Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı: Kurumumuz personeli, Kurumumuz bina ve taşıtları ile diğer kurum mallarını, kaynaklarını kamusal ve kurumsal amaçlar ile hizmet gerekleri dışında kullanamaz ve kullandıramaz. Bunları korur, her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri alır.
 • Savurganlıktan kaçınma: Kurumumuz personeli, kamu bina ve taşıtları ile diğer kurum malları ve kaynaklarının kullanımında israf ve savurganlıktan kaçınır; zamanı, Kurum mallarını, kaynaklarını, işgücünü ve imkânlarını kullanırken etkin, verimli ve tutumlu davranır.
 • Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan: Kurumumuz personeli, görevlerini yerine getirirken yetkilerini aşarak Kurumu bağlayıcı açıklama, taahhüt, vaat veya girişimlerde bulunamaz, aldatıcı ve gerçek dışı beyanat veremez. Kurumumuzun her bir çalışanı tüm işlem ve hizmetlerinde bu duyarlılığı ve hassasiyeti gösterir. Fiil ve eylemlerinde, pozisyonlarının ve yürüttükleri hizmetin gereğini aşan tasarruflarda bulunmamayı prensip edinir.
 • Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık: Kurumumuz personeli, halkın bilgi edinme hakkını kullanmasına yardımcı olur. Talep halinde bilgi veya belgeleri, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nda belirtilen şekilde, usulüne uygun olarak verir.
 • Kurumumuz personeli, kamu hizmetleri ile ilgili temel kararların hazırlanması, olgunlaştırılması, alınması ve bu kararların uygulanması aşamalarından birine, birkaçına veya tamamına, aksine yasal bir hüküm olmadıkça, o karardan doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenecek olanların katkıda bulunmasını sağlamaya dikkat eder.
 • Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu: Yöneticiler başta olmak üzere tüm kurum çalışanları hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında sorumlulukları ve yükümlülükleri konusunda, hesap verebilir, Kamusal değerlendirme ve denetime her zaman açık ve hazır olur.
 • Kurumumuz yöneticileri, koordinasyonlarındaki hizmet ve personelin hizmetin gereği olarak sevk ve idaresinde, hesap verilebilir, nesnel ölçütlerle hareket eder ve tasarrufta bulunur.
 • Kurumumuz yöneticileri, kurumun amaç ve politikalarına uygun olmayan fiil veya eylemleri engellemek için görev ve yetkilerinin gerektirdiği önlemleri zamanında alır.
 • Kurumumuz yöneticileri, maiyetindeki personelin yolsuzluk yapmasını önlemek için gerekli tedbirleri alır.
 • Kurumumuz yöneticileri, yaşantısı, hareket tarzı ve hizmet bilinci ile diğer çalışanlara örnek olur, personeline etik davranış ilkeleri konusunda uygun eğitimi sağlar, bu ilkelere uyulup uyulmadığını gözlemler ve etik davranış konusunda rehberlik eder.
 • Eski Kamu Görevlileriyle İlişkiler: Kurumumuz personeli, daha önce Kurumda çalışmış ve ayrılmış olan Kamu Görevlilerini Kamu Hizmetlerinden ayrıcalıklı bir şekilde faydalandıramaz, onlara imtiyazlı muamelede bulunamaz.
 • Mal bildiriminde bulunma: Kurumumuz personeli, kendileri, eşleri ve velayeti altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmazları ile alacak ve borçları hakkında, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu hükümleri gereğince, yetkili makama mal bildiriminde bulunur.
 •  Adil iş yükü dağılımı: Kurumumuz yöneticileri iş süreçleri ve kompozisyonlarını, yürütülen hizmetin etkinliğini, kaynakların verimli ve etkin kullanımını, hedef kitlenin/dış müşterilerin hizmetlerden gereği gibi faydalanmasını temin eder; buna karşılık çalışanların hizmeti gereği gibi ifa etmelerine olanak sağlayacak şekilde organize ederek, Kurumumuzda, bu hizmet organizasyonu ve kompozisyonlarında, hem hizmetlerin aksatılmadan etkin sunumu, hem de çalışanların haklarının korunması bakımından adil iş yükü dağılımını esas alır.
 • Yetkili makamlara bildirim: Kurumumuz personeli, etik davranış ilkeleriyle bağdaşmayan yasadışı fiil ve eylemlerde bulunulmasının talep edilmesi halinde veya hizmetlerini yürütürken bu tür bir fiil veya eylemden haberdar olduklarında ya da gördüklerinde durumu derhal Kurum Etik Komisyonuna bildirirler.

Etik Komisyonunca; ihbarda bulunan Kamu Görevlilerinin kimliği gizli tutulur ve kendilerine herhangi bir zarar gelmemesi için gerekli tedbirler alınır.

III. Amaç
Kurum saygınlığını artırmak, müşteri memnuniyetini sağlamak ve çalışanlarımızın etik ilkelere uygun davranmalarını temin etmek suretiyle etik kültürün yerleştirilmesidir.


Etik ihlal başvurusu yapmak istiyorsanız tıklayınız.KURUM ETİK KOMİSYONU İLETİŞİM BİLGİLERİ


Başkan: Zeynep Pınar MUTLU 

Genel Müdür Yardımcısı

Tel: 0212 372 22 22 | 0212 372 20 45

e-posta: zmutlu@iett.gov.tr


Üye: Ezgi ASLAN GADİŞ

1. Hukuk Müşaviri

Tel: 0212 372 22 22 | 0212 372 21 80

e-posta: ezgi.aslangadis@iett.gov.tr


Üye: Güven DANACI

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı

Tel: 0212 372 22 22 | 0212 372 22 02

e-posta: guven.danaci@iett.gov.tr


Üye: Muhammed YAVUZ

Strateji Geliştirme ve İnovasyon Müdürü

Tel: 0212 372 22 22 | 0212 372 2830

e-posta: muhammed.yavuz@iett.gov.tr