İhaleler

İhale Sonuç Bilgileri

İhtiyaç Birimi: Ulaşım Planlama Dairesi Başkanlığı
İhale Kayıt No: 2022
İşin Adı: SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI TOPLU ULAŞIM ENTEGRASYONU KAPSAMINDA BAGAJLI LÜKS TAŞIMACILIK (BLT) İHTİYACININ KARŞILANMASI AMACIYLA TOPLU TAŞIMA YAPMAK ÜZERE HATTIN KİRAYA VERİLMESİ
İhale Tarihi: 23 Ağustos 2022 14:00

İhale Bilgileri

İşin Ad : SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI TOPLU ULAŞIM ENTEGRASYONU KAPSAMINDA BAGAJLI LÜKS TAŞIMACILIK (BLT) İHTİYACININ KARŞILANMASI AMACIYLA TOPLU TAŞIMA YAPMAK ÜZERE HATTIN KİRAYA VERİLMESİ (2022)
İhale Usulü : 2886
İşin Miktarı :
İhalenin Yapılacağı Yer : İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Şahkulu Mah. Erkan-ı Harp Sk. No: 2 Tünel 34420 Beyoğlu/İSTANBUL, İhale Komisyonu Odası
İhale Tarihi : 23 Ağustos 2022 14:00
Geçici Teminat Bedeli : Tahmin edilen toplam bedelin %3’ü oranında 4.832.100,00TL’dir.
İhalenin Döküman Bedeli : 1.000,00 TL.

Açıklama

 İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI TOPLU ULAŞIM ENTEGRASYONU KAPSAMINDA BAGAJLI LÜKS TAŞIMACILIK (BLT) İHTİYACININ KARŞILANMASI AMACIYLA TOPLU TAŞIMA YAPMAK ÜZERE HATTIN KİRAYA VERİLMESİ

1) İhale konusu olan işin;

a) Niteliği: - Sabiha Gökçen Havalimanı Toplu Ulaşım Entegrasyonu kapsamında Bagajlı Lüks Taşımacılık (BLT) ihtiyacının karşılanması amacıyla toplu taşıma yapmak üzere hattın kiraya verilmesi işi

b) Miktarı ve süresi: 2 hat üzerinde 35 adet Otobüs ile 5 yıl süreli

2) İhale Şartnamesinin satın alınabileceği ve görülebileceği yer: Satınalma Daire Başkanlığı İhale İşleri Müdürlüğü Hizmet İşleri Şefliği Şahkulu Mah. Erkan-ı Harp Sok. No: 2 Metrohan Tünel 34420 Beyoğlu / İSTANBUL adresinden 1.000,00 TL (KDV dahil) karşılığında temin edilebilir.  (Şartname ve ekleri idarede bedelsiz görülebilir.)

 ( Not : Şartname bedeli İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Vakıfbank T.A.O Validesultan Şubesi İban : TR 93 0001 5001 5800 7292 3235 35 no'lu hesabına, İşin Adı ile İhale şartnamesi bedeli olduğu belirtilerek yatırılacaktır. )

3) İhale ile ilgili teklif mektuplarının sunulacağı yer: 23/08/2022 Salı günü saat 14:00’’a kadar ihale şartnamesinin satın alınabileceği adrese teslim edilecektir.

 4) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı: İhale şartnamesinin satın alınabileceği adreste  İhale Komisyon odasında 23/08/2022 Salı günü saat 14:00da yapılacaktır.

5) İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif Usulü Arttırma ile yapılacaktır.

6- İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır:

İsteklilerin:

A -  Kanuni İkametgahı olması.

B – Türkiye’de tebligat için adres göstermesi.

C - Ticaret ve / veya Sanayi odası belgesi vermesi.

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

b) Tüzelkişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzelkişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzelkişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzelkişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.

D - İmza sirküleri vermesi.

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.

b) Tüzelkişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

E- İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye dışişleri bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir.)

F- Diğer Belgeler

İstekliler, son 5 yıl içinde uluslararası bir havalimanı - şehir içi / şehir içi – uluslararası havalimanı arasında toplu taşımacılık yaptığını belirten sözleşmeyi ve sözleşme kapsamında tahmin edilen bedelin en az %25’i kadarını yaptığına ilişkin bedel içeren belgeyi teklifleri ile birlikte sunacaklardır.

 İş ortaklığında, istenen belge tutarını ortaklardan birinin karşılaması yeterlidir.

Tahmin edilen bedel: 21.000.000 Tam bilet (KDV dahil 161.070.000,00 TL) bedelidir.

G- Geçici Teminat: Tahmin edilen toplam bedelin %3’ü oranında 4.832.100,00TL’dir. Teminat mektupları dışındaki teminatların İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Vakıfbank T.A.O Validesultan Şubesi İban : TR 93 0001 5001 5800 7292 3235 35 no'lu hesabına İşin Adı ile Geçici teminat olduğunu belirterek yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

H- İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi,

(ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca, grubun bütün ortaklıkları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.)

I- Şartnamede belirtilen esaslara göre hazırlanacak teklif mektubu.